4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu

KANUN NO                                         : 4708   Kabul Tarihi                                       : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı          : 13 Temmuz 2001 – Sayı: 24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına .. Devamı..

3194 Sayılı İmar Kanunu

İMAR KANUNU KANUN NO : 3194 Kabul Tarihi : 3 Mayıs 1985 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı : 9 Mayıs 1985 – Sayı: 18749 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE 1 – Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM : MADDE 2 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. GENEL ESAS : MADDE 3 – Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hüküm .. Devamı..

Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5205)

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5205 Kabul Tarihi : 30.6.2004 MADDE 1. – 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ruhsata tabi olmayan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. .. Devamı..

Çevre Kanunu

Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alına .. Devamı..

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunagöre faaliyet gösteren Yapı Denetim Komisyonunun, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulu .. Devamı..

2.BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar              İlgili idarenin görev ve sorumlulukları              MADDE 4 – (1) İlgili idare, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini mevzuatta gösterilen süreler içinde tam ve zamanında yerine getirmek zorundadır. (2) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesini düzenleyen ilgili idare görevlileri, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusurundan ve böylece meydana gelen zararlardan dolayı, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. (3) Yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili y .. Devamı..

3.BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları              Yapı denetim kuruluşunda ortaklık durumu              MADDE 10 – (1) Yapı denetim kuruluşuna ortak olabilmek için mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği veya elektrik mühendisliği diplomasına sahip olmak şartı aranır. (2) Yapı denetim kuruluşu, kuruluşun hisselerinin devri ile tebligat adresi ve benzeri bilgilerin değişmesi hâlinde, bu değişikliklere dair bilgileri en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır. (3) Vefa .. Devamı..

4.BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yapı Denetim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları              Yapı Denetim Komisyonu              MADDE 18 – (1) Yapı Denetim Komisyonu, konu ile ilgili olarak Bakanlık tarafından görevlendirilecek en az genel müdür yardımcısı seviyesinde bir Başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört üye olmak üzere, toplam beş üyeden teşkil edilir. Asil üyelerin bulunmaması halinde, en az şube müdürü seviyesinde yedek üyeler görev yaparlar.              Yapı Denetim Komisyonunun ça .. Devamı..

5.BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi ile İlgili Esaslar              Yapı denetimi hizmet sözleşmesi              MADDE 21 – (1) Kanun kapsamına giren yapıların sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra bir yapı denetim kuruluşu ile ek-6’da gösterilen form-4’e uygun bir hizmet sözleşmesi akdederek, bir suretini ruhsat işlemlerini başlatmak üzere ek-5’de gösterilen form-3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye sunar. (2) İlgili idareler, sözleşmelerde tarafların imzalarını aramak zorunda olup, imzaları tamam olmayan sözleşmelere göre ruhsat başv .. Devamı..

6.BÖLÜM

ALTINCI BÖLÜM Hizmet Bedellerinin Tespiti ve Ödenmesi Esasları              Yapı denetimi hesabı              MADDE 25 – (1) Kanun ile öngörülen hizmet bedellerini karşılamak üzere, ilgili idare adına bankada bir yapı denetim hesabı açılır. Yapı denetim kuruluşunun hizmet bedelleri yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir. (2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dâhil olmak üzere haczedile .. Devamı..

7.BÖLÜM

YEDİNCİ BÖLÜM Sicillerin Tutulması ve Yapılara Sertifika Verilmesi              Sicillerin tutulması              MADDE 30 – (1) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin sicil raporları, denetledikleri yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmasından veya yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerin, işin sözleşmesinin feshedilmesi, geçici veya daimi faaliyet durdurma cezaları, eleman de .. Devamı..

8.BÖLÜM

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler              Yürürlükten kaldırılan mevzuat              MADDE 32 – (1) 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.              Hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi              GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı denetimi hizmet .. Devamı..

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar   Tanım Kapsam Etütlerin Planlanması Etüt Kategorileri           Kategori 1:           Kategori 2:           Kategori 3: Zemin ve Temel Etütlerinin Kapsamı Zemin ve Kaya Parametrelerinin Değerlendirilmesi           Genel           Zemin ve Kayaların Sınıflandırılması           Yo .. Devamı..