Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5205)

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN


Kanun No. 5205

Kabul Tarihi : 30.6.2004

MADDE 1. – 29.6.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ruhsata tabi olmayan yapılar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.